House Spirits Distillery  Beverages


  Aviation American Gin

  Aviation American Gin

  Contemporary Gin84° (42%)

  House Spirits Distillery

  Available at very few places nearby

  Medoyeff Vodka

  Medoyeff Vodka

  Grain Vodka80° (40%)

  House Spirits Distillery

  Westward Oregon Malt Whiskey

  Westward Oregon Malt Whiskey

  American Single Malt Whiskey90° (45%)2 yr

  House Spirits Distillery